Stedenbouw

De aanvragen voor het bekomen van stedenbouwkundige inlichtingen dienen opgestuurd te worden naar het volgend adres :

Per mail : ru.si@ganshoren.brussels

Per post: Keizer Karellaan 140 te 1083 Ganshoren

Het adres ru.si@ganshoren.brussels  is bestemd voor de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen in het kader van een verkoop van een goed.
Het adres atro@ganshoren.brussels  is bestemd voor algemene inlichtingen inzake Stedenbouw, Leefmilieu en Openbare netheid.

Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen

Aanvraag tot een projectvergadering (voorafgaand aan de indiening van een dossier tot aanvraag van stedenbouwkundige vergunning)

De dienst Stedenbouw houdt zich hoofdzakelijk bezig met het voorbereiden en de herziening van het BBP (Bijzonder BestemmingsPlan van aanleg), het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, de toelating voor het plaatsen van uithangborden en lichtreclames, enz.

Stedenbouwkundige vergunning

Niemand mag zonder voorafgaande vergunning bouwen, gebruikmaken van een terrein voor het plaatsen van één of meerdere vaste installaties, afbreken, opnieuw opbouwen, aanpassingen aanbrengen (binnen of buiten) aan een bestaand gebouw, behalve onderhoudswerken. De oprichting van barakken, chalets, hokjes, enz. is verboden. Voor het vellen van bomen is eveneens een aanvraag nodig. Voor bepaalde wijken bestaan er Bijzonder Bestemmingsplannen of verkavelingsvergunningen. Elke inwoner die meer informatie wenst te verkrijgen, kan deze plannen inkijken bij de dienst Stedenbouw. Op de kaart ziet u de lopende stedenbouwkundige vergunningen voor Ganshoren.

Plaatsing van een container of een stelling

Wenst u een container of een stelling te plaatsten? Stuur ons uw verzoek per e-mail: OVBD@ganshoren.brussels. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, gelieve contact op te nemen met 02/436.68.02 – 02/464.05.41.

Opgelet: de reservatie van panelen voor het parkeerverbod dient te gebeuren op de dienst Mobiliteit.

Op verkeersborden@ganshoren.brussels of per telefoon 02/436.68.02 – 02/464.05.15

Openingsuren van de balie of op afspraak via irisbox

  • Christophe DE WANNEMAEKER

    Diensthoofd

    Keizer Karellaan 140 (2de verdieping) 02/464.05.31/44/26 atro@ganshoren.brussels

Openbaar onderzoek

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag worden geraadpleegd:

– bij voorkeur online op https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken ;

– indien noodzakelijk op de dienst Stedenbouw van de gemeente en dit enkel en alleen op afspraak (te maken via mail: atro@ganshoren.brussels of per telefoon: 02/464 05 44).

 

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht:

– schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgende adres :

Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren uiterlijk op de laatste dag van het onderzoek;

– via mail : atro@ganshoren.brussels uiterlijk op de laatste dag van het onderzoek;

– indien absoluut noodzakelijk: mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis op afspraakuiterlijk op de laatste dag van het onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de overlegcommissie gehoord te worden. Enkel deze personen zullen toegelaten worden op de vergadering van de overlegcommissie.

Openbare onderzoeken

  • De Heyzelvlakte van 4 maart t/m 2 mei : PDF
  • De Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde van 28 maart t/m 27 mei : PDF

Overlegcommissie

Sommige aanvragen voor een stedenbouwkundige- of milieuvergunning zijn onderworpen aan het advies van de Overlegcommissie. Deze commissie verloopt in twee fases: een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken en een beraadslaging met gesloten deuren waarna het advies gegeven wordt.
 
De Overlegcommissie vergadert een maal per maand. Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan iedereen het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk verzoeken, per mail ep.oo@ganshoren.brussels, om gehoord te worden door de overlegcommissie.
Enkel deze personen zullen toegelaten worden op de vergadering van de overlegcommissie.
 
Hieronder vindt u de agenda en het advies van de verschillende overlegcommissies. Klik op de desbetreffende link om ze te raadplegen.
De adviezen worden opgesteld in de taal van de vergunningsaanvraag. Er is dus geen vertaling beschikbaar.