Stedenbouw

De aanvragen voor het bekomen van stedenbouwkundige inlichtingen dienen opgestuurd te worden naar het volgend adres :

Per mail : ru.si@ganshoren.brussels

Per post: Keizer Karellaan 140 te 1083 Ganshoren

Het adres ru.si@ganshoren.brussels  is bestemd voor de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen in het kader van een verkoop van een goed.
Het adres atro@ganshoren.brussels  is bestemd voor algemene inlichtingen inzake Stedenbouw, Leefmilieu en Openbare netheid.

De dienst Stedenbouw houdt zich hoofdzakelijk bezig met het voorbereiden en de herziening van het BBP (Bijzonder BestemmingsPlan van aanleg), het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen, de toelating voor het plaatsen van uithangborden en lichtreclames, enz.

Stedenbouwkundige vergunning

Niemand mag zonder voorafgaande vergunning bouwen, gebruikmaken van een terrein voor het plaatsen van één of meerdere vaste installaties, afbreken, opnieuw opbouwen, aanpassingen aanbrengen (binnen of buiten) aan een bestaand gebouw, behalve onderhoudswerken. De oprichting van barakken, chalets, hokjes, enz. is verboden. Voor het vellen van bomen is eveneens een aanvraag nodig. Voor bepaalde wijken bestaan er Bijzonder Bestemmingsplannen of verkavelingsvergunningen. Elke inwoner die meer informatie wenst te verkrijgen, kan deze plannen inkijken bij de dienst Stedenbouw.

Op de kaart ziet u de lopende stedenbouwkundige vergunningen voor Ganshoren via de volgende link : https://openpermits.brussels/nl/1083

Plaatsing van een container of een stelling

Wenst u een container of een stelling te plaatsten? Stuur ons uw verzoek per e-mail: OVBD@ganshoren.brussels. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, gelieve contact op te nemen met 02/436.68.02 – 02/464.05.41.

Opgelet: de reservatie van panelen voor het parkeerverbod dient te gebeuren op de dienst Mobiliteit.

Op verkeersborden@ganshoren.brussels of per telefoon 02/436.68.02 – 02/464.05.15

Openingsuren van de balie of op afspraak via irisbox

Openbaar onderzoek

Overlegcommissie

Sommige aanvragen voor een stedenbouwkundige- of milieuvergunning zijn onderworpen aan het advies van de Overlegcommissie. Deze commissie verloopt in twee fases: een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken en een beraadslaging met gesloten deuren waarna het advies gegeven wordt.
 
De Overlegcommissie vergadert een maal per maand. Tijdens de duur van het openbaar onderzoek, kan iedereen het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk verzoeken, per mail ep.oo@ganshoren.brussels, om gehoord te worden door de overlegcommissie.
Enkel deze personen zullen toegelaten worden op de vergadering van de overlegcommissie.
 
Hieronder vindt u de agenda en het advies van de verschillende overlegcommissies. Klik op de desbetreffende link om ze te raadplegen.
De adviezen worden opgesteld in de taal van de vergunningsaanvraag. Er is dus geen vertaling beschikbaar.