Preventie

De Preventiedienst draagt eerst en vooral bij tot een betere leefkwaliteit voor alle burgers in de straten, parken en openbare ruimtes. De dienst luistert, informeert en begeleidt u naar gespecialiseerde diensten met wie hij nauw samenwerkt: gemeentelijke dienst, sociale diensten, milieudienst, politie.

De dienst biedt een brede waaier aan diensten: De schoolbemiddeling  en taakschool “Eurêka” De schoolbemiddelingsdienst is er voor het bestrijden van schoolverzuim en werkt met alle actoren uit de sociale omgeving van de leerlingen: ouders, opvoeders, leerkrachten, … De dienst begeleidt onder andere studenten die op zoek zijn naar een school, spijbelaars en voortijdige schoolverlaters. Bovendien, is de dienst verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van de jongeren van de taakschool “Eureka”.

Om online een afspraak te maken met de diensten klik hier

De conflictbemiddeling

De taak van de bemiddelaar bestaat erin het respect en de leefbaarheid tussen buren te bevorderen door middel van dialogen en het beheersen van de spanningen die het welzijn van de buurt zou kunnen aantasten. Hij informeert en begeleidt het publiek naar de gespecialiseerd sociale dienst.

De straathoekwerkers

De straathoekwerkers bestrijden de sociale uitsluiting. Hun eerstelijnswerk komt overeen met aanwezigheid op straat, op plaatsen van bijeenkomsten, maar ook bij lokale structuren en verenigingen.

De gemeenschapswachten

De dienst gemeenschapswachten bestaat gemeenschapswachten-vaststellers en gemeenschapswachten, herkenbaar aan hun paarse uniform. Ze versterken het veiligheidsgevoel van de burger door voortdurend contact te houden met de bevolking. De gemeenschapswachten-vaststellers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van administratieve boetes in geval van overtredingen van het Algemeen Politiereglement.

De diefstalpreventieadviseur is een gemeentelijke ambtenaar gespecialiseerd in technopreventie die zich richt op het voorkomen van inbraken in woningen. Hij komt gratis bij U thuis langs en geeft advies op maat over uw behoeften om uw woning te beveiligen

Administratieve Sancties

De dienst voert de procedures uit na vaststelling van inbreuken op het Algemeen Politiereglement.

Protocolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken

Protocolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

 

  • Administratieve Sancties

    F. Beeckmansstraat 48 02/563.19.95

Gemeentelijke Administratieve Sancties: lees het protocolakkoord van toepassing in de Politiezone Brussel-West en het protocolakkoord mbt verkeersinbreuken.

Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties De GAS-bemiddelaar staat in voor de bemiddeling en gemeenschapsdienst als alternatieve maatregel voor administratieve boetes. De bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties De bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de administratieve boete die door de sanctionerend ambtenaar wordt voorgesteld. De bedoeling van de bemiddeling is om een dialoog tot stand te brengen tussen de overtreder van het algemeen politiereglement en het slachtoffer van het strafbaar feit. Dit houdt in dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen deze twee partijen tot een akkoord te komen over de manier waarop de veroorzaakte schade kan worden hersteld en/of vergoed. Het doel is ook om het conflict te bedaren door te luisteren en door communicatie. De bemiddeling wordt door een neutrale en onpartijdige bemiddelaarster geleid die ook als tussenpersoon fungeert wanneer de partijen elkaar niet wensen te ontmoeten.

De gemeenschapsdienst in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de administratieve boete die door de sanctionerend ambtenaar wordt voorgesteld. Ze bestaat uit een prestatie van algemeen belang, met name onbezoldigd werk uitgevoerd ten bate van een gemeentedienst of een publiekrechtelijke rechtspersoon, een stichting of een vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de gemeente wordt aangewezen of uit een opleiding. De prestatie mag niet meer dan 30 uur bedragen voor meerderjarigen en niet meer dan 15 uur voor minderjarigen.