Algemeen politiereglement

Règlement général de police

De Gemeentewet biedt de Gemeenteraad de gelegenheid om lokale regels in te stellen om de veiligheid, de openbare netheid en de ordehandhaving te verzekeren. Deze maatregelen moeten uiteraard overeenstemmen met de wettelijke teksten vastgesteld door andere machten (Federale Staat, de Gewesten…), maar laten de gemeenten toch toe op een aantal vlakken een wettelijk kader op te stellen. Denk maar aan de te volgen maatregelen in de groene zones, voor de organisatie van een manifestatie op de openbare weg, voor het onderhoud van de voetpaden of in het kader van de bestrijding van geluidsoverlast, enz.

Uit praktische overwegingen worden al deze maatregelen hernomen in één document: het ‘algemeen politiereglement’. Inbreuken worden vastgesteld door de politie. De gemeente kan op basis hiervan een boete opleggen met een maximaal bedrag van € 249.

 

Het algemeen politiereglement kan U downloaden in PDF en is ook verkrijgbaar bij het onthaal van het gemeentehuis. U kunt het reglement ook aanvragen bij het Kabinet van de Burgemeester, Keizer Karellaan 140 te 1083 Brussel (02/464.95.70) of via elektronische post email

Protocolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken

Protocolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen