Administratieve Sancties

De dienst voert de procedures uit na vaststelling van inbreuken op het Algemeen Politiereglement.

Protocolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken

Protocolakkord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

Gemeentelijke Administratieve Sancties:

Lees het protocolakkoord van toepassing in de Politiezone Brussel-West en het  protocolakkoord mbt verkeersinbreuken.

Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties De GAS-bemiddelaar staat in voor de bemiddeling en gemeenschapsdienst als alternatieve maatregel voor administratieve boetes. De bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

De bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de administratieve boete die door de sanctionerend ambtenaar wordt voorgesteld. De bedoeling van de bemiddeling is om een dialoog tot stand te brengen tussen de overtreder van het algemeen politiereglement en het slachtoffer van het strafbaar feit. Dit houdt in dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen deze twee partijen tot een akkoord te komen over de manier waarop de veroorzaakte schade kan worden hersteld en/of vergoed. Het doel is ook om het conflict te bedaren door te luisteren en door communicatie. De bemiddeling wordt door een neutrale en onpartijdige bemiddelaarster geleid die ook als tussenpersoon fungeert wanneer de partijen elkaar niet wensen te ontmoeten.

De gemeenschapsdienst in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

De gemeenschapsdienst is een alternatieve maatregel voor de administratieve boete die door de sanctionerend ambtenaar wordt voorgesteld. Ze bestaat uit een prestatie van algemeen belang, met name onbezoldigd werk uitgevoerd ten bate van een gemeentedienst of een publiekrechtelijke rechtspersoon, een stichting of een vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de gemeente wordt aangewezen of uit een opleiding. De prestatie mag niet meer dan 30 uur bedragen voor meerderjarigen en niet meer dan 15 uur voor minderjarigen.

GAS-bemiddelaar