Reglement #cleanupchallenge

GEMEENTE GANSHOREN

Algemeen Reglement  « Clean Up Challenge » van 17 oktober 2020

 

Artikel 1 – ORGANISATOR VAN DEZE CHALLENGE

In het kader van de « World Clean Up Day», organiseert het gemeentebestuur van Ganshoren (hierna de organisator genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel  gelegen is 140, Keizer Karellaan – 1083 Brussel (België), op 17 oktober 2020, een burgerlijke uitdaging teneinde de wijken van de gemeente properder te maken.

Deze uitdaging wordt  «Clean Up Challenge » genoemd.

 

Artikel2 – PRINCIPES VAN DE CHALLENGE

5 teams bestaande uit 10 willekeurig getrokken Ganshorense kandidaten dagen elkaar uit om het meeste afval in de openbare ruimte te verzamelen.

De teams krijgen elk één van de 5 zones van de te reinigen gemeente toegewezen, met inachtneming van de principes van selectieve sortering.

Het ingezamelde afval moet worden gesorteerd in 5 categorieën: (1) PMD-verpakkingsafval (plastic, metaal, drankkartons)   in een blauwe zak  ; (2) papier- en kartonafval  in een gele , (3) glasafval  in een grijze, (4) sigarettenpeuken in een doorzichtige zak en (5) restafval in een witte zak.

Elk team ontvangt het nodige inzamelmateriaal en de verschillende soorten zakken die gevuld moeten worden.

Het doel is om zoveel mogelijk afval te verzamelen om het toegewezen gebied zo proper mogelijk te maken. Om dit te doen, worden de inzamelingstaken door de teamleden vrij verdeeld  onder mekaar  en  verplaatsen ze zich in hun zone zonder opgelegd parcours.

Een volle zak brengt een aantal  punten op, afhankelijk van het soort ingezamelde afval:

Soort afval Toegekende punten per zak Gemiddeld gewicht van de zak
Witte volle zak 100 punten per volle zak 7 kg
Grijze volle zak (glas) 110 punten per volle zak 7 kg
Gele volle zak 120 punten per volle zak 5 kg
Blauwe volle zak 150 punten per volle zak 2 kg
Volle doorzichtige zak (sigarettenpeuken) 215 punten per volle zak 1 kg

 

Aan het einde van de uitdaging winnen de deelnemende teams allemaal vouchers in te ruilen bij de lokale handelaars en gaande van 800 EUR tot 1.200 EUR voor het team dat de meeste punten zal behaald hebben.

 

Artikel3 –  TOELATINGSVOORWAARDEN

De deelname aan de Challenge is gratis en toegankelijk voor elke natuurlijke persoon ouder dan 16 jaar, woonachtig en gedomicilieerd te 1083, Ganshoren (België).

Elke minderjarige deelnemer moet echter de voorafgaande toestemming van één van zijn ouders of van zijn wettelijke voogd krijgen om deel te nemen aan de Challenge.

De deelname aan de Challenge is strikt persoonlijk, nominatief en beperkt tot één per persoon (dezelfde achternaam, dezelfde voornaam, hetzelfde adres). Als er meer dan één vermelding wordt vastgesteld, wordt alleen de eerste vermelding als geldig beschouwd.

De deelname aan de Challenge houdt de onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de voorwaarden van dit reglement (het “Reglement”), dat kan worden gedownload op de website van het gemeentebestuur van Ganshoren.

 

Artikel 4 –   MODALITEITEN VOOR DEELNAME EN SELECTIE VAN DE KANDIDATEN

De oproep tot kandidaatstelling voor de Challenge loopt van 14 september tot 04 oktober via een reclamecampagne op Facebook. Kandidaten tonen hun interesse om deel te nemen aan de Challenge door het online formulier, door te sturen. Na het versturen van het formulier wordt een bevestigingsmail “verzoek tot deelname in aanmerking genomen” verstuurd.

De inschrijvingen worden afgesloten op 4 oktober om 23.59 uur.

Na de afsluiting van de inschrijvingen zal de selectiefase, de samenstelling van de 5 teams van 10 personen en de toewijzing van de reinigingszones plaatsvinden van 05 tot 9 oktober 2020 volgens  volgende procedures:

 • de organisator verdeelt alle via het online formulier geregistreerde kandidaten, in leeftijdsgroepen: 16-26 jaar; 27-37 jaar; 38-48 jaar; 49-59 jaar; 60 jaar en ouder
 • 50 personen worden geselecteerd door loting van 10 kandidaten per leeftijdsgroep.
 • De 5 teams (A, B, C, D, of E) worden dan gevormd door loting van 2 kandidaten per “leeftijdsgroep”
 • De gevormde teams zullen door middel van loting één van de 5 vooraf gedefinieerde zones
  (1, 2, 3, 4 of 5) toegewezen krijgen om gerichte opruimacties uit te voeren.

 

De bevestigingsprocedure voor deelname en herinnering vindt plaats van 12 tot 16 oktober, en wel als volgt:

 • De geselecteerde kandidaten worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Hierbij moeten zij hun inzet definitief bevestigen.
 • De 50 definitieve kandidaten ontvangen een herinneringsmail met belangrijke informatie over het event, de naam van het team dat ze zullen vervoegen en de naam van de toegewezen reinigingszone.
 • Een e-mail zal naar de andere ingeschreven kandidaten worden verstuurd om hen te informeren dat hun kandidatuur niet weerhouden werd.
 • De dag vóór het event wordt er een herinnering gestuurd naar de 50 deelnemers via sms om te bevestigen dat de actie doorgaat en hen aan de praktische informatie te herinneren.

Artikel5 – REINIGINGSZONES

De gemeente Ganshoren wordt in 5 reinigingszones verdeeld, als volgt genoemd:

Zone 1 Wereldtentoonstellings- en Grondwetlaan
Zone 2 Hervormings- en Van Overbekelaan
Zone 3 Keizer Karel- (zonder de middenberm) – Maria van Hongarijelaan
Zone 4 Guido Gezelleplein – Centrum van Ganshoren
Zone 5 Basiliekvoorplein – Landsroemlaan

  

Artikel 6  – VERLOOP VAN DE  “CLEAN UP CHALLENGE”

De Challenge  van 17 oktober verloopt als volgt:

De aftrap wordt gegeven om 9.00 uur op het Guido Gezelleplein. Om 9.30 uur begeven de teams zich,  gewapend met hun reinigingsmateriaal naar de aan hen toegewezen reinigingszone.

Gedurende 2.30 uur – van 9.30 tot 12.00 uur – moeten de teams een maximum aan afval ophalen met inachtneming van de principes van selectieve sortering: PMD-verpakkingsafval, papier-karton, glasafval, sigarettenpeuken, restafval.

De teams staan onder toezicht van het gemeentelijke personeel van de dienst Openbare Netheid die advies geeft, de kwaliteit van het werk beoordeelt en de mate van verbetering van de netheid van de zone evalueert.

Aan het einde van de rit wordt het ingezamelde en gesorteerde afval samengebracht op het vooraf gedefinieerde afgiftepunt.

 

Artikel 7 – VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN EN UITREIKING

De zakken worden geteld en de  punten worden toegekend aan de teams, volgens het gewicht van de zakken zoals gedefinieerd in artikel 2 van huidig reglement.

De teams worden gerangschikt per aantal behaalde punten en er worden 5 prijzen uitgereikt in de vorm van cheques, te gebruiken bij de lokale handelaars:

1erprijs 1.200 EUR
2eprijs 1.100 EUR
3eprijs 1.000 EUR
4eprijs 900 EUR
5eprijs 800 EUR

 

Het team met de meeste punten wint de 1ste prijs, voor  een maximaal bedrag van 1.200 EUR. In geval van gelijkspel, wordt het bedrag van de prijzen herberekend om een zelfde bedrag toe te kennen aan de teams die gelijk zijn geëindigd.

De prijsuitreiking vindt plaats op 19 september 2020 om 16.15 uur, op het Guido Gezelleplein.

 

Artikel8 – SPECIFIEKE BEPERKINGEN

Alléén gebruikers ouder dan 16 jaar mogen deelnemen, anders wordt hun deelname niet als effectief erkend door de organisator, zijnde de gemeente Ganshoren.

Elke deelname die in strijd is met de beginselen van dit reglement zal als nietig worden beschouwd.

Elke deelname die wordt geacht een vermoeden van fraude in te houden, zal eveneens als nietig beschouwd worden.

In dit laatste geval, zal de organisator zich het recht voorbehouden om de van fraude verdachte persoon of personen te diskwalificeren en/of de Challenge te annuleren, onverminderd de aansprakelijkheid van de fraudeur(s).

Elke onvolledige, onleesbare of foutieve contactinformatie zal als ongeldig worden beschouwd en zal leiden tot de annulering van de deelname aan de Challenge. De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor onleesbare antwoorden en/of het verlies van elektronische mails die door de deelnemers worden verstuurd.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van zijn website, sociale netwerkplatformen, problemen met de server, welke technische storing dan ook, noch voor andere gebeurtenissen die buiten zijn wil voorkomen.

 

Artikel9 – GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE DEELNEMERS

 De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, postadres, e-mail en telefoongegevens) worden verwerkt krachtens de EU-verordening 2016/679 en alléén in verband met het specifieke event waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toegangs-, rectificatie-, bezwaar-, beperkings-, verwijderings- en overdraagbaarheidsrechten uit te oefenen.

Voor elk verzoek betreffende de bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens, kan de deelnemer een e-mail sturen naar privacy@ganshoren.brusssels

Door deel te nemen, gaat de kandidaat akkoord met het overmaken van zijn of haar gegevens aan de organisator. De verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt voor de actie #cleanupchallenge, in het bijzonder in het kader van de registratie en het contacteren van de willekeurig getrokken deelnemers / winnaars per e-mail of telefoon, dit in overeenstemming met het privacybeleid en het beleid van gegevensgebruik van de gemeente Ganshoren:

 • Link NL

https://www.ganshoren.be/nl/regelgeving-inzake-gegevensverwerking-en-bescherming-in-het-kader-van-de-clean-up-challenge/

https://www.ganshoren.be/mentions-legales/

 • Link Fr

https://www.ganshoren.be/reglement-sur-le-traitement-et-la-protection-des-donnees-dans-le-cadre-du-clean-up-challenge/

https://www.ganshoren.be/mentions-legales/

Door deel te nemen, heeft de kandidaat vooraf kennis genomen van de informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens die bij dit reglement is gevoegd. De kandidaat stemt in met dit Regelgeving inzake gegevensverwerking

 

Artikel10 – WIJZIGING VAN HET EVENT 

De organisator behoudt zich het recht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen, het spel te verkorten, te verlengen, uit te stellen of te annuleren, alsook om toegangsvoorwaarden en/of de wijze van uitvoering van het spel geheel of deels te wijzigen, in geval van overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil voorkomen, zonder dat hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld of enige schadevergoeding van hem kan worden geëist.

 

Artikel11 – CONTACT- EN KLACHTENPROCEDURES

Voor vragen, problemen, geschillen of klachten mbt de Challenge, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de organisator via :

E-mail : svanderlinden@ganshoren.brussels

Post :

Gemeentebestuur Ganshoren

Kabinet van de Eerste Schepen

Keizer Karellaan, 140

1083 Brussel

 

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Facebook is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die zich zouden voordoen. Het platform beheert noch sponsort de betreffende actie.

 

BIJLAGE –  INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Inleiding

Het doel van dit document is om u op een eenvoudige manier te voorzien van alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de gemeente Ganshoren in het kader van de actie “Netheid Challenge”.

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor deze actie vragen wij volgende gegevens:

– Naam, voornaam

– Geboortedatum

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Verblijfsadres

 

Voor welke doeleinden gebruiken we deze gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de deelname aan de actie “Netheid Challenge” te beheren: uw inschrijving, de loting van de deelnemers, het versturen van informatiebrieven en het beheer van de actie zelf.

Deze gegevens worden gebruikt nadat u  uw toestemming hebt gegeven (deze kan u te allen tijde intrekken, zie hieronder).

 

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

De gegevens worden deels beheerd door onze IT-subcontractanten.

De gegevens worden op Facebook verwerkt, waardoor wij niet kunnen garanderen dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming worden nageleefd. Uw toestemming voor deze overdracht wordt dan ook uitdrukkelijk gevraagd.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden gewist zodra het event heeft plaatsgevonden.

 

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over volgende rechten:

 • Ontvangen van duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens
 • Bekijken en verkrijgen van een kopie van de gegevens
 • Een wijziging van uw gegevens aanvragen
 • Verzoeken tot verwijdering van de gegevens (voor zover er geen verplichting is om de gegevens te bewaren),
 • Verzoeken om opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering)
 • Uw toestemming intrekken voor de gegevensverwerking in de toekomst indien deze toestemming vereist wordt

 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@ganshoren.brussels of per post op ons algemeen adres, ter attentie van de Data Protection Officer.

 

Meer informatie verkrijgen of een klacht indienen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die niet via bovenstaand adres zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met onze ambtenaar voor gegevensbescherming: dpo@ganshoren.brussels of per post op ons algemeen adres ter attentie van de DPO.

Indien  u van  mening  bent dat  uw  gegevens in  strijd met de wet zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).