Bevolkingsdienst

Bevolkingsdienst

De Bevolkingsdienst behandelt de formaliteiten inzake adresveranderingen, identiteitskaart, rijbewijs, reispaspoort, bewijs van inschrijving, nationaliteit, gezinssamenstelling, wettiging van handtekening, ouderlijke toelating aan minderjarigen, uittreksel uit het strafregister, orgaandonatie,  inzake euthanasie, reservatie van parkeerplaatsen bij verhuizing en alles betreffende verkiezingen.

Openingsuren :

 • Maandag, dinsdag, woensdag : 8.30-12.00 en 13.30-15.00
 • Donderdag : 8.30-12.00 en 13.30-15.00 (Permanentie: 16.00 – 18.45)
 • Vrijdag : 8.30- 12.00 (gesloten ‘s namiddags)

Loket "elektronische identiteitskaart"

Als U beschikt over een elektronisch kaartlezer, kan U:

– online en gratis bepaalde administratieve documenten afprinten via de site van het Rijksregister “Mijn dossier” van FOD Binnenlandse Zaken

Nieuwe inwoner? Lees de informatiefiche over de formaliteiten die u voor de levering van gas en elektriciteit moet invullen.

Burgerlijke Stand

De Burgerlijke Stand behandelt de formaliteiten inzake geboorteaangifte, erkenning van moeder- en vaderschap, adoptie, ceremonie (huwelijk, jubileum en eeuwelingen),  wettelijke samenwoonst, echtscheiding, naturalisatie, nationaliteit, laatste wilbeschikking, overlijden, toewijzing van geslachtsnaam, voorna(a)m(e)n- of naamverandering, overschrijven van burgerlijke stand, rechtzetting akten. U kan hier ook terecht voor uittreksels uit de burgerlijke stand, nationaliteitsakten en inlichtingen i.v.m. de begraafplaatsen (Kerkhoflaan en Bosstraat).

Openingsuren :

 • Maandag, dinsdag, woensdag : 8.30-12.00 en 13.30-15.00
 • Donderdag : 8.30-12.00 en 13.30-15.00 (enkel op afspraak) Permanentie: 16.00-18.45 (enkel op afspraak)
 • Vrijdag : 8.30-13.00 (gesloten ‘s namiddags)

Begraafplaats

Begraafplaats openingsuren :

 • van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00, blijft toegankelijk tijdens het weekend.

Begrafenisondernemers – formulier

Vreemdelingendienst

De Vreemdelingendienst behandelt de inschrijvingsmodaliteiten van vreemdelingen die al een verblijfsvergunning hebben.

De Dienst Vreemdelingen onderneemt verschillende stappen rond het verblijf en de vestiging van burgers die uit het buitenland komen om in de gemeente te verblijven als werknemer, student, onderzoeker, die over voldoende bestaansmiddelen beschikken, in het kader van de gezinshereniging, als asielzoeker, etc.

Hij levert allerlei soorten administratieve documenten af, zoals gezinssamenstelling, attesten van woonst, arbeidsvergunningen, ouderlijke toelating, historiek verblijfsvergunningen,…

De uitreiking van uittreksel van een certificaat van goed gedrag en zede en alle vragen in verband met rijbewijs zijn bij de Dienst Bevolking te vragen.

Gelet op het specifieke karakter van de behandelde zaken is het wenselijk dat de betrokkene zich persoonlijk aanmeldt aan het loket, in het bezit van zijn identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.

Openingsuren :

 • Maandag en dinsdag : 8.30-12.00 (laatste ticket om 11.00)
 • Woensdag : 8.30-12.00 (laatste ticket om 11.00) en 13.30-15.00 (laatste ticket om 14.15)
 • Donderdag : 8.30-12.00 (laatste ticket om 11.00) enkel op afspraak: 13.30-15.00 en 16.00-18.45
 •  Vrijdag : 8.30-13.00 (laatste ticket om 12.00)

Handige links

Verbintenis tot tenlasteneming ( voor touristiche visum) – bijlage 3 bis

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_03_02.pdf

Aanvraag voor de herdruk voor de PIN codes

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/puk-codes/

Meer informatie over de verschillende soorten van verblijf en de juridische grondslag vindt u bij:

Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx

Informatie i.v.m. de legalisatie of over het visum:

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen/

Voor informatie over het Asielstatuut of over de Asielprocedure kunt u de volgende site raadplegen:

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: http://www.cgvs.be/
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers: www.fedasil.be

Informatie voor zelfstandigen:

FOD Economie, KMO Middenstand en Energie : https://economie.fgov.be/nl

Informatie rond de arbeidskaart:

Brussels Gewest: http://be.brussels/werken-en-ondernemen
Vlaanderen, startpunt voor werk en sociale economie: http://www.werk.be/online-diensten

Voor het registreren van een huurcontract:

Opgelet :

Sinds 02/03/2015 worden vreemdelingen die langer dan drie maanden in België willen verblijven, verzocht om een bijdrage te betalen van €60, €200, of €350 afhankelijk van het type aanvraag.

Deze bijdrage is voorzien door het Koninklijk Besluit van 16/02/2015 en wordt volledig ontvangen door de Federale overheid.

De bijdrage is te betalen vóór de indiening van de aanvraag bij de gemeentelijke diensten.

 

Voor meer inlichtingen:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/nieuws/Pages/De_bijdrage.aspx